Úvodní stránka

Obecné údaje

Státní fond dopravní infrastruktury (Fond) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. červenci 2000. Účelem Fondu je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest v rozsahu stanoveném citovaným zákonem. Fond v souladu se svým účelem vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OP Doprava. Fond je služebním úřadem. Zákon o SFDI.

Příjmy Fondu

Mezi příjmy Fondu patří zejména výnos silniční daně, podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů, výnosy z mýtného a časového poplatku a dotace ze státního rozpočtu. Příjmy Fondu jsou užívány k financování jeho účelu. Tímto způsobem je zajištěno, že část výnosů, které doprava produkuje, se do dopravní infrastruktury vrací.  Zůstatky příjmů Fondu se na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího.

Orgány Fondu

Orgány Fondu jsou výbor, dozorčí rada a ředitel. Výbor je devítičlenný a jeho předsedou je ministr dopravy. Místopředsedu a sedm členů výboru jmenuje vláda na funkční období čtyř let. V kompetenci výboru je mimo jiné schvalování návrhu rozpočtu Fondu, návrhu střednědobého výhledu Fondu, roční účetní závěrky Fondu, návrhu výroční zprávy Fondu, časového plánu příjmů a výdajů Fondu, ročního programu vyhlašovaných výběrových řízení na realizace investičních akcí podle zvláštního právního předpisu a uvolňování prostředků na investiční akce podle schváleného statutu Fondu. Pětičlenná dozorčí rada, volena Poslaneckou sněmovnou na funkční období čtyř let, je kontrolním orgánem Fondu, který dozírá na činnost a hospodaření Fondu. 

Statutárním orgánem Fondu je ředitel, který řídí činnost aparátu Fondu a provádí rozhodnutí Výboru o uvolnění prostředků Fondu. Jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.