Operační program Doprava 2014–2020

Co je OPD 2014 - 2020

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v období 2014-2020 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (OPD 2014 – 2020).

Evropská komise schválila OPD 2014 – 2020 dne 11. 5. 2015.

Celková alokace prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 4 695 769 435 EUR

Tabulka – Přehled alokace OPD 2014 - 2020

tabulka alokace OPD2

* V souladu s článkem 65 odst. 9 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 nemá pro tento program oprávnění žádná investice do infrastruktury vnitrozemských vodních cest, s výjimkou akcí v oblasti budování kapacit a projektové přípravy, a sice do doby, než bude podána žádost o změnu programu, jak je uvedeno níže.

V souladu s článkem 30 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 je česká vláda oprávněna podat u Evropské komise žádost o změnu programu týkající se způsobilosti infrastruktury vnitrozemských vodních cest nejdříve po 30. 6. 2016. Žádost musí mj. obsahovat zprávu o akcích prováděných v souladu s výše uvedeným a zprávu o výsledcích těchto akcí, podrobný přehled infrastrukturních projektů připravených k realizaci v rámci programu do konce období 2014 – 2020, včetně dokladů o zajištění souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí a odkazů na příslušná povolení orgánů ochrany přírody, územní a stavební povolení, i včetně dokladů o ekonomické proveditelnosti projektů. Všechny plánované studie budou respektovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a rady č. 200/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (především čl. 4.7). Komise žádost posoudí v souladu s postupy stanovenými v článku 30 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

Více o OPD 2014 – 2020 najdete zde.

 Role Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Přehled specifických cílů, u kterých se předpokládá spolufinancování ze zdrojů SFDI a u kterých bude SFDI plnit roli Zprostředkujícího subjektu pro implementaci OPD 2014 – 2020 shrnuje následující tabulka:

Tabulka – Přehled specifických cílů podpory OPD 2014 - 2020

 opd2 tab2

SFDI zajistí administraci více jak 90 % z celkové alokace OPD 2014 – 2020.

Předpokládaná výše národního spolufinancování ze zdrojů SFDI za celé programové období bude činit cca 2,2 mld. EUR.

SFDI vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu OPD 2014 – 2020 na základě Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava. Tato dohoda byla uzavřena Ministerstvem dopravy a SFDI dne 19. 5. 2015. Tímto aktem byl v rámci implementační struktury OPD 2014 – 2020 formálně ustaven Zprostředkující subjekt.

Předmětem dohody o delegování je zejména:

  • poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování národního podílu u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2014 – 2020;
  • poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování a/nebo spolufinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů EU u projektů v sektoru dopravy spolufinancovaných z OPD 2014 – 2020;
  • podpora absorpční kapacity u příjemců finančních prostředků z OPD, tj. činnost supervize technických dokumentací projektů spolufinancovaných z OPD v průběhu jejich přípravy;
  • zajištění výkonu supervize stavebních prací projektů spolufinancovaných z OPD;
  • koordinace a plánování kontrol prováděných Řídícím orgánem OPD s ohledem na jeho úlohu v rámci implementační struktury fondů EU a kontrol prováděných Zprostředkujícím subjektem OPD 2014 – 2020 ve smyslu § 3 odst. 2 Zákona o SFDI.;
  • vzájemné poskytování informací a výsledků z monitoringu a kontrol zajišťovaných Řídícím orgánem a Zprostředkujícím subjektem ve vztahu ke spolufinancovaným projektům;
  • poskytování finančních prostředků technické pomoci OPD 2014 – 2020 (prioritní osa 4) Zprostředkujícímu subjektu za účelem úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pravomocí a činností delegovaných ze strany Řídícího orgánu;

Hlavním přínosem začlenění SFDI do implementační struktury OPD 2014 – 2020 je výrazné zjednodušení a zrychlení systému proplacení prostředků EU, což umožňuje nejen rychlejší čerpání prostředků přímo z fondů EU, ale rovněž přispívá k dodržování lhůt splatnosti faktur vystavených zhotoviteli staveb dopravní infrastruktury.

Metodické dokumenty

Koncepce jednotného metodického prostředí

MMR jako orgán odpovědný za přípravu Dohody o partnerství a nastavení systému řízení a koordinace Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR využilo zkušeností z předchozích programových období ke stanovení základního souboru pravidel čerpání podpory jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato pravidla jsou jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace.

Jednotlivé metodické dokumenty vydané ze strany MMR a MF v rámci koncepce jednotného metodického prostředí jsou dostupné na webu MMR: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny

Navazující metodické dokumenty vydané Řídícím orgánem OPD 2014 – 2020 jsou dostupné zde: www.opd.cz