Vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

Základní informace – „Cyklostezky“:
• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/  

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“:
• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
Termín podání žádostí je 6. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 


Ukončené výzvy

Základní informace – „Financování oprav multimodálních překladišť“:
• Opravy překladišť s veřejným (otevřeným) přístupem, která se nachází na dopravně významné využívané vnitrozemské vodní cestě třídy IV nebo vyšší;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady spojené s opravami hmotného majetku tvořícího součásti, příslušenství či zařízení multimodálních překladišť;
• Příjemcem může být vlastník nebo provozovatel dotčené infrastruktury;
• Příspěvek je poskytován v režimu de minimis a platby budou prováděny formou ex-post;
Termín podání žádostí je 30.4.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/multimodalni-prekladiste/

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
• Termín podání žádostí je 31.3.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/

Základní informace – „Nové technologie“:

• Příspěvek ve výši 75% až 100% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 10. února 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:

• Příspěvek lze poskytnout pouze na projekty řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel použity v České republice.

• Finanční prostředky již nebudou podle těchto „Pravidel“ poskytovány na tvorbu předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo   technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury.
• Nově může žadatel o příspěvek využít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. týkajících se řízení o inovačním partnerství (dle § 70 až 72).
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list

 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1, průvodní list_2

Základní informace – „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů)
• Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. průvodní list

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:
• Jedná se o nový program zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který Umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin
Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list

 

Vyhlášení 2. kola na cyklistické stezky

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Poskytování příspěvků SFDI a Pravidla pro jejich čerpání na rok 2016

Základní informace pro příspěvky v roce 2016

 

Příspěvky „Nové technologie“:
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
• Pravidla pro poskytování příspěvků „Nové technologie“ pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Cyklostezky“:
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
• Pravidla pro poskytování příspěvků zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. průvodní list