Vyhlášené výzvy

Aktuálně vyhlášené výzvy

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště na kterém ani v jednom z předcházejících pěti let nepřesáhl počet odbavených cestujících maximální počet 1 milion za rok;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
Termín podání žádostí je 30.3.2018
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/ 

 


Ukončené výzvy

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
• Maximální výše příspěvku činí 85% (příp. 90% u cyklostezek na opuštěném drážním tělese) celkových uznatelných nákladů stavební části akce
• Lhůta pro podání žádostí je do 15. ledna 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/cyklisticke-stezky/  

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou“:

• Příspěvek je možné poskytnout na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty 
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
• Termín podání žádostí je 6. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/krizeni-komunikaci/ 

Základní informace – "Bezpečnost":

• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Změny Pravidel oproti roku 2017:
• Akce jsou nově zařazené do oblastí I. (zpřístupňování dopravy – bezbariérové chodníky) a II. (zvyšování bezpečnosti – přechody pro chodce, místa pro přecházení apod.). 
• Nově příjemcem příspěvku může být jen obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. Pro kraje byla vyčleněna nová oblast pro poskytování příspěvků pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018.
• Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být v rozmezí 300 tis. Kč až 20 mil. Kč. 
• Na základě zkušeností se zpracováním rozpočtů akcí byl upřesněn výčet neuznatelných nákladů a případných výjimek.
• Bylo upraveno hodnocení žádostí, které budou hodnoceny jen dle jednoznačně kvantifikovatelných kritérií. Navrhovaná kritéria vystihují míru potřebnosti akce. 
• U akcí, které byly podány v letošním roce, ale příspěvek na tuto žádost nebyl poskytnut z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu SFDI vyčleněných pro tento účel v roce 2017, nemusí žadatel předkládat již dříve předložené přílohy, doloží jen průvodní list a případné aktualizace změněných příloh.
• Termín podání žádostí je 11. ledna 2018 
• Pravidla pro financování jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/zvysovani-bezpecnosti/

 

Základní informace – "Bezpečnost silnic II. a III. třídy":

Pro rok 2018 byla nově schválena Pravidla pro financování opatření ke Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy.
Nový příspěvek je poskytován za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Prostředky mohou být použity pouze na akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu. Prostředky nemohou být použity na akce běžné ani souvislé údržby, tak jak je vymezena vyhláškou č. 104/1997 Sb.
• Maximální příspěvek 85% z celkových nákladů akce 
• Maximální výše příspěvku pro jednoho žadatele je 15 mil. Kč
• Příjemcem příspěvku může být kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje.
• Termín podání žádostí je 28. února 2018
• Pravidla jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/bezpecnost-silnic-ii-a-iii-tridy/

Základní informace – „Financování oprav multimodálních překladišť“:
• Opravy překladišť s veřejným (otevřeným) přístupem, která se nachází na dopravně významné využívané vnitrozemské vodní cestě třídy IV nebo vyšší;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady spojené s opravami hmotného majetku tvořícího součásti, příslušenství či zařízení multimodálních překladišť;
• Příjemcem může být vlastník nebo provozovatel dotčené infrastruktury;
• Příspěvek je poskytován v režimu de minimis a platby budou prováděny formou ex-post;
Termín podání žádostí je 30.4.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/multimodalni-prekladiste/

Základní informace – „Letiště – security“:

• Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy;
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce;
• Uznatelné náklady jsou náklady na pořízení prostředků pro detekční kontrolu a k vymezení, oddělení a monitoringu prostor letiště a k zamezení a kontrole vstupu;
• Příjemcem může být provozovatel letiště;
• Poskytnutí příspěvku není veřejnou podporou a platby budou prováděny formou ex-post;
• Termín podání žádostí je 31.3.2017;
• Pravidla jsou k dispozici na: http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/vybaveni-letist/

Základní informace – „Nové technologie“:

• Příspěvek ve výši 75% až 100% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí je 10. února 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:

• Příspěvek lze poskytnout pouze na projekty řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel použity v České republice.

• Finanční prostředky již nebudou podle těchto „Pravidel“ poskytovány na tvorbu předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo   technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury.
• Nově může žadatel o příspěvek využít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. týkajících se řízení o inovačním partnerství (dle § 70 až 72).
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list 

Základní informace – „Cyklostezky“:

• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 20. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
• Příjemcem finančního příspěvku může být také kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh.
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017. průvodní list_1, průvodní list_2

Základní informace – „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
Termín podání žádostí je 6. ledna 2017 do 15 hodin

Změny Pravidel oproti roku 2016:
• Nově lze poskytnout příspěvek na bezbariérové úpravy nástupišť veřejné hromadné dopravy, světelné signalizační zařízení křižovatky, na měřiče rychlosti vozidel (vyjma speed systémů)
• Výstavba a rekonstrukce přechodů na silnicích I., II. a III. třídy nemusí tvořit celistvou a propojenou pěší trasu
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. průvodní list

Základní informace – „Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací“:
• Jedná se o nový program zavedený po novele zákona č. 104/2000 Sb. o Státním fondu dopravní infrastruktury, který Umožňuje financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou, která zahrnuje dálnice, silnice I., II. a III. třídy, celostátní a regionální dráhy a dopravně významné vnitrozemské vodní cesty
• Příspěvek ve výši 100/85/75% celkových uznatelných nákladů akce podle druhu křížení:
o 100 % - oprava a modernizace křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 85 % - výstavba křížení s dálnicí, silnicí I. třídy, celostátní a regionální dráhou, dopravně významnou vodní cestou
o 75 % - opravy či modernizace ostatních míst křížení (silnice II. a III. třídy)
Termín podání žádostí je 31. ledna 2017 do 15 hodin
Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2017 průvodní list

 

Vyhlášení 2. kola na cyklistické stezky

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti

Poskytování příspěvků SFDI a Pravidla pro jejich čerpání na rok 2016

Základní informace pro příspěvky v roce 2016

 

Příspěvky „Nové technologie“:
• Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce.
• Termín podání žádostí 1. únor 2016.
• Pravidla pro poskytování příspěvků „Nové technologie“ pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Cyklostezky“:
• Příspěvek ve výši 85% celkových uznatelných nákladů akce.
• Termín podání žádostí 20. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Mezi způsobilé náklady mohou být zařazeny i náklady na zpracování projektové dokumentace.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015. průvodní list

 

Příspěvky „Bezpečnost“:
• Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce.
• Termín podání žádostí 15. leden 2016.

Změny Pravidel oproti roku 2015:
• Nově lze poskytnout příspěvek i na výstavba a rekonstrukce podchodů pro chodce, které jsou součástí bezbariérové pěší trasy.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici II. a III. třídy, musí žádost obsahovat stanovisko příslušné správy a údržby silnic.
• Pokud bude stavba realizována podél/přes silnici I. třídy, musí žádost obsahovat vyjádření (stanovisko) správce této přilehlé komunikace (příslušný závod nebo správa ŘSD).
• Limitní výše příspěvku pro jednoho žadatele na více akcí v rámci oblastí A a B činí maximálně 20 mil. Kč.
• Příspěvek SFDI nelze kombinovat s prostředky fondů EU.
• Pravidla pro poskytování příspěvků zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015. průvodní list