Oznámení podezření na korupční jednání – zaměstnanec v pracovním poměru

Zaměstnanec v pracovním poměru ke SFDI, příp. veřejnost může oznámit podezření na korupční jednání následujícími způsoby:
Oznámení v listinné podobě lze vhodit do speciální schránky pro příjem těchto oznámení, která je označená jako „Schránka pro oznámení podezření na spáchání protiprávního jednání na SFDI“ a je umístěna před hlavním vstupem do budovy SFDI na adrese: Sokolovská 1955/278, Praha 9 nebo doručit na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, Praha 9.

Oznámení v elektronické podobě lze podat:
1) zasláním na elektronickou adresu prosetrovatel@sfdi.cz,
2)zasláním na adresu elektronické podatelny: podatelna@sfdi.cz, jejíž podmínky provozování jsou uvedeny na internetových stránkách SFDI v záložce Kontakty – Orgány fondu – Elektronická podatelna,
3)zasláním na elektronickou adresu: info@sfdi.cz,
4) zasláním do datové stránky SFDI, jejíž identifikátor je - e5qaihb.

Oznámení lze také učinit ústně před ředitelem Odboru kontroly, který o takovém oznámení vyhotoví protokol.
Všechna takto podaná oznámení adresovaná SFDI jsou zaevidována podatelnou SFDI a vyřizována Odborem kontroly. Postup při vyřízení se řídí Kontrolním řádem SFDI, v platném znění a postup při zaevidování se řídí Spisovým řádem SFDI, v platném znění.