Oznámení podezření na korupční jednání – zaměstnanec ve služebním poměru

Státní zaměstnanec ve služebním poměru oznamuje podezření na korupční jednání prošetřovateli a může oznámení učinit následujícími způsoby:
- podáním, tzn. doručením nebo vhozením, oznámení v listinné podobě do speciální schránky pro příjem písemných oznámení, která je označená jako „Schránka pro oznámení podezření na spáchání protiprávního jednání na SFDI“ a nachází se u vstupu do budovy SFDI na adrese: Sokolovská 1955/278, Praha 9,
- podáním oznámení v elektronické podobě na elektronickou adresu prošetřovatele: prosetrovatel@sfdi.cz,
- podáním ústně před prošetřovatelem SFDI, tj. ředitelem Odboru kanceláře ředitele SFDI nebo vedoucím Právního oddělení (dále jen „prošetřovatel“), který o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Z oznámení by měly být zřejmé následující informace:
a) identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob,
b) označení profitujících osob,
c) popis nepřípustného chování,
d) konkrétní důkazy nebo poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného chování.

Prošetřovatel vyrozumí státního zaměstnance o zahájení prošetření jím podaného oznámení (v případě, že je identita státního zaměstnance zřejmá), provede prošetření podezření (tj. pravdivosti oznámení korupčního jednání), vyhotoví písemnou zprávu o průběhu a výsledcích prošetření a došlo-li ke spáchání trestného činu, postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení nebo došlo-li ke spáchání správního deliktu, postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k projednání zjištěného správního deliktu. Prošetřovatel při prošetřování podezření na korupci postupuje v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, Metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti k oznamování protiprávního jednání ve služebním úřadu a služebními/vnitřními předpisy SFDI.