Tisková zpráva k vykonané kontrole "Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2014. Kontrola probíhala od prosince 2014 do června 2015. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 5/2012 do 11/2014.
Projekt byl kontrolován ve fázi, kdy jsou stavební objekty již dokončeny. Předmětem této již druhé veřejnosprávní kontroly byly výdaje uplatněné za práce realizované v období 5/2012 až 11/2014. Ke kontrole administrace finančních prostředků bylo vzato všech 31 faktur (včetně dvou zálohových) předložených k proplacení. Na projektu byly kontrolovány všechny schválené změny během výstavby na SO, které spadají do kontrolovaného období, a to především z hlediska splnění podmínek pro zadání v JŘBU. Na vybraném vzorku proběhla i kontrola dodržování kontrolních a zkušebních plánů. Spolufinancované stavební dodávky a činnosti byly realizovány a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s věcným plněním závazku zhotovitele. Kontrolou bylo ověřeno, že finanční prostředky čerpané z OPD byly vyjma tří uvedených zjištění účelově a efektivně využity pro realizaci projektu. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívají k dosažení cíle projektu, a že jejich věcná podstata je v souladu s projektem.
Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky.
Zjištění č. 1: Zahájení výstavby bylo v důsledku prodlení při vydávání stavebních povolení zpožďováno. Některé uváděné termíny nebyly uskutečnitelné již od počátku realizace. Upravení smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem v případě termínů formou dodatku k SSD nebylo v průběhu kontroly uskutečněno. Nebyl tedy dodržen § 21 odst. 4 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2013 - Změny staveb (s účinností od 21.10.2013), který se zabývá dodatkem k SSD.
Zjištění č. 2: Dodatečné práce ve výši 59 384 809,95 Kč bez DPH neměly být zadány formou JŘBU podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, protože se nejedná o dodatečné práce, jejichž vznik by byl zapříčiněn objektivně nepředvídanými okolnostmi.
Zjištění č. 3: Bylo zjištěno, že termínová neujasněnost lhůt pro výstavbu je příčinou pochybností o správnosti fakturované valorizace. Uvedené podezření na nesrovnalost nelze finančně vyčíslit z důvodu, že narovnání smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci termínů formou dodatku k SSD dosud nebylo provedeno. Není zřejmé, jaký má být použit valorizační koeficient, a proto není možné jednoznačně stanovit výši neoprávněně vynaložených prostředků na valorizaci.
Ze strany kontrolní skupiny došlo u všech tří uvedených zjištění k nahlášení podezření na nesrovnalost. V průběhu kontroly nebylo identifikováno další riziko nad rámec těch, která jsou uvedena v aktuální kartě rizik.