Tisková zpráva ke Studii proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR

Státní fond dopravní infrastruktury zadal zpracování „Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR“ (dále jen studie). Tato studie by měla sloužit jako jeden z podkladů pro objektivní rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o dalším vývoji způsobu úhrady časového poplatku od 1. ledna 2016.

Studie byla zpracována za účelem posouzení možných alternativ technického a organizačního řešení zavedení elektronických dálničních kupónů pro vozidla do 3,5 tuny v České republice s ohledem na technické, ekonomické, finanční, časové a legislativní aspekty jejich zavedení a provozování a s ohledem na jednotlivé typické uživatele. Předmětem analýzy byly možné varianty realizace časového zpoplatnění, jako např. elektronické kupóny, videotolling a jejich porovnání se současným systémem časového zpoplatnění. Součástí posouzení byla i otázka nejbližšího možného data bezpečného zavedení posuzované varianty s ohledem na legislativní, technické a provozní možnosti rezortu dopravy.

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR budou po vyhodnocení jednotlivých variant ze studie podniknuty další kroky legislativního a procesního charakteru vedoucí k zavedení vybrané varianty časového zpoplatnění za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tuny v ČR.

 

[PDF] Studie proveditelnosti zavedení elektronických kupónů sloužících k úhradě časových poplatků za užití pozemních komunikací vozidly do 3,5 tun v ČR