Finální návrh architektury systému EDAZ

 

Součásti systému:

Portál  - zahrnuje prezentační a uživatelské prostředí (to co je vidět na venek) a správu uživatelů (hesla, přihlašování, profily, tzn. zřízené účty)

Osvobození – zpracování všech případů žádostí o osvobození definovaná v zákoně (fyzicky i elektronicky zaslané)

Evidence a kontroly – mozek systému, do kterého se ukládají a na který se kontrolují veškerá data

Elektronický prodej (e-shop) – zpracování elektronických úhrad časového poplatku (koupě dálniční známky), kontrola na duplicitní, neprovedené a chybové platby, upozornění na konec platností elektronické dálniční známky

Clearing a účetnictví – párování plateb v rámci elektronických úhrad, řešení neprovedených, chybných plateb;

Statistiky a reporting – počet úhrad, osvobození, úspěšnost kontrol

Podatelna, výpravna – v rámci vyřizování oznámení osvobození

Platforma –  zabezpečené prostředí, na kterém bude celý systém provozován

Integrace – na okolní systémy – mýtný systém, centrální registr vozidel atd.

Provozní aktivity – call centrum – zajištění personálu na telefonu 24/7, který bude řešit problémy s úhradou časového poplatku uživatelů vč. problémů při platbách atd.; zpracování osvobození (fyzické i elektronické)

Propojení na Distributora – zaúčtování úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech a zápis do evidence

Propojení na stacionární brány  – zajištění dat pro účely statistik (data budou anonymizována), případně pro kontrolu na pozemní komunikaci

Propojení na enforcement – propojení na policii a celní správu

Propojení na ISVS – datové schránky, registr silničních vozidel, mýtný systém

 

Příklady základních parametrů kvalitativních požadavků:

Špičkové zatížení systému

zatizeni EDAZ

 

Call centrum 24/7, 2 jazykové mutace – vysoký nápor v lednu a prosinci – předpoklad počtu telefonních hovorů až 100 tis. volání/měsíčně (min. na počátku nutné zajistit velké množství pracovníků, aby byli schopni odpovídat dotazy). V tuto chvíli počítáme s 20-25 operátory (směna v klasické délce, vzhledem k tomu, že půjde o zajištění služby 24x7, je třeba tento počet násobit i počtem směn, tedy 3. Je nutné zmínit, že v tuto chvíli jde spíše o předpoklad, neboť toto je v kompetenci dodavatele, aby zajistil dostupnost a tím i potřebné personální zajištění. Předpoklad zatížení vychází ze zkušenosti ASFINAG – při náběhu jeden hovor na 7 prodaných kuponů.

Rozsah poskytovaných informací: Kompletní problematika Časového zpoplatnění tj. platby, osvobození, geografický rozsah zpoplatnění.

IS EDAZ bude zajišťovat evidenci všech zaplacených časových poplatků, registr všech osvobození od úhrad časového poplatku dle zákona, zajišťovat online služby pro Policii ČR a Celní správu ČR pro kontrolu zaplaceného poplatku v reálném čase a služby pro zpracování dat ze stacionárních bran (tzv. mobilní a stacionární enforcement). Nedílnou součástí systému je podpora pro online nákup elektronických dálničních známek a pro nákup na fyzických prodejních místech. Pro zajištění této agendy bude systém obsahovat kromě výše zmíněných funkcionalit i účetnictví, párování plateb elektronických úhrad, řešení neprovedených nebo chybných plateb, podatelnu, výpravnu, reporting, statistiky a další části systému, které podléhají režimu utajení.

Pro zajištění podpory plně elektronické agendy bude systém napojen na řadu informačních systému veřejné správy (Základní registry, Registr silničních vozidel, mýtný systém, Informační systém datových schránek, NIA a další).

dekompozice EDAZ