Informace k závěrům kontroly NKÚ č. 13/27 - Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

Nálezy kontroly NKÚ č. 13/27 se shodují se závěry kontroly SFDI č. P8/2012/B. Bližší informace naleznete níže.

Na základě příkazu ředitele SFDI byla provedena mimořádná kontrola výběrových řízení vyhlášených ŘSD ČR v roce 2011 a evidovaných pod č. 500 111 0006 "Opravy silnic" a 500 115 0007 "Opravy dálnic". Cílem kontroly bylo ověřit oprávněnost zvolených typů vyhlášených výběrových řízení, jednak s vazbou na dodržení platných vnitřních směrnic a předpisů kontrolované osoby a dále pak na posouzení (analýzu) vhodnosti vyhlášených výběrových kriterií, dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a postupů vyhlašovatele výběrových řízení se Zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Předmětem byl vzorek 30 z 572 vyhlášených výběrových řízení. Kontrolovaná osoba neoprávněně použila peněžní prostředky poskytnuté ze státního fondu pro účely realizace posuzovaných veřejných zakázek, čímž se dopustila porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. Kontrola byla uzavřena přijetím stanoviska Výboru SFDI k odvolání ŘSD ČR proti vyjádření SFDI k námitkám ŘSD ČR k závěrům kontrolního protokolu. 7. 6. 2012 bylo oznámeno porušení rozpočtové kázně, řízení je vedeno u SFÚ pro Prahu 1 a zároveň byla odeslána žádost na ÚOHS o vyjádření zda došlo, v rozsahu uvedeném v kontrolním protokolu, k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., v platném znění.