Konzultační dny pro žadatele o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/16 - 2. kolo

SFDI v souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“ pro rok 2015/16 – 2. kolo ve smyslu §2, ods. 1 písm. h) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění

vyhlašuje

Konzultační dny pro žadatele

na kontrolu podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci vyhlášeného 2. kola tohoto příspěvkového programu.


Termíny konzultačních dní jsou následující:


15. dubna 2015                      6. května 2015

22. dubna 2015                     13. května 2015

29. dubna 2015                     20. května 2015

Podkladem pro konzultaci bude předem v elektronické podobě ve formátu .PDF zaslaná Průvodní zpráva, Technická zpráva, půdorys řešené stavby, podélný a příčný řez a v případě cyklostezky se společným provozem cyklistů a chodců také výkres bezbariérového užívání.

Tyto podklady budou zaslány alespoň 3 dny před termínem konzultace na e-mail petr.burianek@sfdi.cz nebo přes datovou úschovnu.

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 278, Praha 9 a proběhne za účasti projektanta a zástupce obce či města.

Termín konzultace nutno předem dojednat na tel: 266 097 386

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost změny termínů.