Konzultační dny pro žadatele o příspěvek na Zvýšení bezpečnosti dopravy – 2. kolo

Z důvodu zaplnění konzultačních termínů

Vyhlašuje

SFDI v souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“ a „Pravidly pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek“ z rozpočtu 2015 ve smyslu §2, ods. 1 zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění

další konzultační dny pro žadatele

na kontrolu podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci těchto programů.


Termíny konzultačních dní jsou následující:

3. června 2015
8. června 2015

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, 3.NP, Sokolovská 278, Praha 9.
Při konzultaci je nutná účast zástupce potencionálního žadatele (města/obce) a projektanta, který zpracoval předkládanou dokumentaci.
Podkladem pro konzultaci bude zpracovaná nebo rozpracovaná dokumentace (průvodní nebo technická zpráva, výkres širších vztahů, situační výkres bezbariérové užívání staveb (BUS) nejlépe v M 1:250 nebo 1:200, případně podélný sklon a příčné řezy, detaily BUS atd.)

Termín konzultace nutno předem dojednat na tel: 266 097 516, Ing. Bohuslav Syrový

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost změny termínů.