Parametry vítězné nabídky IS řešitele EDAZ

Rozklad nabídkové ceny

 

Celková cena představuje nepřekročitelný rámec

Cenu lze strukturovat do tří základních oblastí

 • Cena za Dílo
 • Celková cena Služeb provozní podpory IS EDAZ
 • Služby platformy a rozvoje

 

Cena za Dílo obsahuje (104 mil. Kč)

 • Kompletní dodávku systému IS EDAZ včetně uvedení do provozu
 • Licence a zdrojové kódy, které přejdou do vlastnictví SFDI
 • Cenu za vývojové, integrační a testovací prostředí během realizace Díla
 • Část systému podléhající stupni utajení „Důvěrné
 • Dokumentace

Dílo  - IS EDAZ přechází do majetku státu vč. licenčních práv a zdrojových kódů, předpokládaná využitelnost 10 let

 

Celková cena Služeb provozní podpory obsahuje (156 mil. Kč)

 • Zajištění technické podpory běhu systému v režimu 24x7 dle SLA
 • Technická podpora uživatelů systému na straně státu (SFDI, Policie ČR, Celní správa ČR, atd.)
 • Služby zajištění kybernetické bezpečnosti
 • Zpracování listinných podání
 • Zajištění obchodních aktivit (např. dohledávání nespárovaných plateb, atd.)
 • Zajištění provozu call centra
 • clearing a účetnictví, statistiky a reporting
 • Další služby podléhající stupni utajení „Důvěrné“

 

Služby platformy a rozvoje jsou limitovány maximální cenou plnění, tedy rámcem plnění a platí se dle uskutečněného čerpání, cena zahrnuje (140 mil. Kč)

 • Maximální cenový limit na 52 měsíců zajištění provozu platformy
 • Maximální limit 2 000 člověkodnů na případný rozvoj systému
 • Část služeb podléhá stupni utajení „Důvěrné“

Předpoklad čerpání této části se pohybuje kolem 50% v případě, že nevzniknou v době platnosti smlouvy žádné zásadní požadavky na rozvoj systému dané především možnou změnou legislativy.

Maximální rámec

Pořízení díla  (10 let životnost)

104 461 050 Kč

Provoz IS EDAZ

156 025 523 Kč

Variabilní položky (platforma, úpravy, rozvoj systému)  100%

139 826 984 Kč

Celkem

400 313 557 Kč

 

Předpokládaný rámec

Pořízení díla  (10 let životnost)

104 461 050 Kč

Provoz IS EDAZ

156 025 523 Kč

Variabilní položky (platforma, úpravy, rozvoj systému)  50%

69 913 492 Kč

Celkem

330 400 065 Kč