Reakce SFDI na tiskovou zprávu NKÚ

V zájmu zajištění objektivity pokládá SFDI (s podporou MD jako své nadřízené organizace) za nezbytné uvést na pravou míru skutečnosti, které NKÚ konstatuje ve své tiskové zprávě ke kontrole hospodaření SFDI v letech 2011-2014. NKÚ při kontrole prověřoval výdaje v celkovém objemu cca 2 mld. Kč, které SFDI uhradil v rámci svých provozních výdajů a při poskytování příspěvků. Z těchto dvou miliard vyslovil NKÚ dle tiskové zprávy pochybnost ve vztahu k výdajům v objemu cca 3,6 mil Kč, tj. 0,18 % kontrolovaných výdajů. Celkové vyznění tiskové zprávy SFDI poškozuje a ani neodpovídá textu kontrolního protokolu NKÚ. Kontrolní protokol NKÚ ve svém závěru uvádí, že v hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu nebyly ve většině kontrolovaných případů zjištěny nedostatky.


V článku NKÚ vytýká SFDI externí zajišťování právních a poradenských služeb, které v kontrolovaném období dosáhly celkové výši 3,6 mil Kč, NKÚ ale již ve své zprávě neuvádí, že SFDI v tomto období disponoval k zajištění právní agendy pouze 2 právníky pro výkon veškeré své činnosti, přičemž se jedná o administraci výdajů v souhrnné výši 60 – 80 mld. ročně. Je běžnou a dobrou praxí, používanou ve všech institucích a i soukromých společnostech, že pro nárazovou vysoce odbornou činnost jsou najímáni specialisté. Interní právníci v takto omezeném počtu nemohou být automaticky specialisté ve všech oblastech práva.


Externí právníci byli využíváni především při realizaci nově zaváděných typů kontrol poskytovaných prostředků. Jejich postupy z těchto kontrol byly dále využívány v dalších letech samotnými zaměstnanci SFDI. Celkový objem vydaných prostředků podléhajících kontrole v předmětných letech byl celkem cca 240 mld. Kč, kdežto výdaj na zpochybněné externí právní a poradenské služby při kontrolách činil pouze 3,6 mil Kč, tj. 0,0015 % kontrolovaných výdajů.


Uvedená pochybení při hospodaření s vozovým parkem v letech 2011 a 2012 SFDI byly jedním z důvodů pro provedené personální změny v těchto letech, nápravná opatření tedy již byla provedena.


NKÚ dále v souvislosti s poskytováním příspěvků vytýká, že SFDI dosud nevyhodnotil efekt poskytnutých příspěvků na zavádění nových technologií do výstavby a oprav komunikací. Výsledky projektů, na které byly příspěvky poskytnuty, jsou ze strany SFDI běžně kontrolovány a dále následně vyhodnocovány v řádu několika měsíců, případně let po ukončení financování projektu. Skutečný efekt tak může být vyhodnocen až s odstupem cca 3-5 let, kdy je již zřejmé, jak se příslušné technologie osvědčily v běžném provozu a je-li jejich životnost přiměřená nákladům na ně vynaloženým. Vzhledem k tomu, že příspěvky pro nové technologie jsou poskytovány od roku 2012, nemohlo být takové vyhodnocení dosud prakticky provedeno.


SFDI se nebrání konstruktivním podnětům ke zlepšení své činnosti, které by z kontroly NKÚ vyplynuly. S ohledem na skutečné závěry kontroly však nelze souhlasit se zavádějícím obsahem zveřejněné tiskové zprávy, která nezachovává objektivitu kontrolních zjištění, ale cíleně je zkresluje.