Tisková zpráva k čerpání rozpočtu SFDI za rok 2013


Státní fond dopravní infrastruktury měl pro rok 2013 schválen rozpočet ve výši 64,5 mld. Kč. Tato hodnota již zahrnovala předpokládané převody z roku 2012. Celková hodnota vyčerpaných prostředků v roce 2013 činila 48,9 mld. Kč, tj. 76 % schváleného rozpočtu. Největší propad čerpání byl zaznamenán v evropských zdrojích, kde se vyčerpalo jen 7 mld. Kč z rozpočtovaných 19,7 mld. Kč. Tento propad v čerpání byl způsoben jednak přísnější kontrolní činností, kde zejména v oblasti víceprací bylo odmítnuto hradit nedostatečně odůvodněné dodatečné práce a rovněž vlivem zvýšené konkurence ve výběrových řízeních. Zjednodušením kvalifikačních požadavků a celkovým stavem trhu zakázek došlo ke snížení vysoutěžených cen u nově zahajovaných staveb, ale bohužel také k tomu, že v podstatě všechna výběrová řízení jsou napadána neúspěšnými uchazeči a procházejí dlouhým řízením na ÚOHS.

Největší rozdíly mezi plánovaným a skutečným čerpáním byly u projektů D1 0137 Přerov – Lipník, Modernizace trati Rokycany - Plzeň, Rekonstrukce žst. Olomouc, D3 Borek – Úsilné, D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec – výběrová řízení byla posuzována na ÚOHS a celkové nedočerpání na těchto projektech činí 4,5 mld. Kč. Z dalších velkých nečerpání lze vyjmenovat stavby na železnici Běchovice – Úvaly a Bystřice n. O. - Č. Těšín/ žst. Český Těšín (celkem nedočerpání 800 mil. Kč), kde se proti přípravě projektů neúspěšně odvolávala různá občanská sdružení a u silničních staveb u D8 – Lovosice - Řehlovice (nedočerpání 1,7 mld. Kč), kde byly práce omezeny velkým sesuvem a u Modernizace D1 způsobeném zejména zpožděním výběrových řízení, výrazně nižších než předpokládaných vysoutěžených cen a na úseku 21 projednáváním požadavků zhotovitele na změnu (nedočerpání 2,3 mld. Kč).

Problémy při realizaci projektů v roce 2013 byly Ministerstvem dopravy a Státním fondem dopravní infrastruktury podrobně sledovány a průběžně analyzovány. To umožnilo již při přípravě rozpočtu na rok 2014 zahrnout nedočerpané prostředky do návrhu rozpočtu. V rozpočtu na rok 2014 schváleném vládou a poslaneckou sněmovnou je tak počítáno s příjmem 11,8 mld. Kč ze zdrojů EU a 2,3 ze zdrojů národních převáděných z roku 2013.

I přes nižší čerpání evropských zdrojů však byla splněna pravidla pro povinné objemy čerpání zdrojů EU a v Operačním programu (OP) Doprava tak nebudou za rok 2013 vráceny žádné prostředky do Bruselu. Díky celkové situaci v alokaci a čerpání zdrojů EU je povinné čerpání splněno dokonce již i pro rok 2014 a ani v tomto roce ztráta zdrojů EU nehrozí. Cílem pro OP Doprava v roce 2014 je potvrdit svou pozici nejlépe čerpajícího sektorového operačního programu.

Z výše zmíněných projektů se nyní ještě řeší výběrová řízení na stavbách D1 0137 Přerov – Lipník, D3 Borek – Úsilné a D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec. U stavby D8 Lovosice - Řehlovice proběhla soutěž na zhotovitele geotechnického průzkumu na odstranění sesuvu a současně bude v roce 2014 pokračovat výstavba s cílem dokončení na konci roku 2015. U ostatních výše vyjmenovaných staveb se již všude podařilo podepsat smlouvy se zhotoviteli a jejich realizace bude v roce 2014 v plném tempu probíhat.