Tisková zpráva k čerpání rozpočtu SFDI za rok 2014

Státní fond dopravní infrastruktury měl pro rok 2014 schválený rozpočet ve výši 71 mld. Kč. Ze schváleného rozpočtu tvořily 5 mld. Kč prostředky OPD II, které vzhledem se skutečnosti, že nebyl v roce 2014 Evropskou komisí nový operační program schválen, nebylo možné čerpat. Reálně využitelný rozpočet pro rok 2014 tedy činil 66 mld. Kč. V roce 2014 bylo celkem uvolněno 52,2 mld. Kč, což představuje 73 % schváleného rozpočtu a 79 % reálně využitelného schváleného rozpočtu. Z reálně využitelného schváleného rozpočtu pro rok 2014 nebylo dočerpáno 14 mld. Kč. Z této částky tvoří 10 mld. Kč prostředky EU a 4 mld. Kč prostředky národní, které byly určené především na spolufinancování projektů EU.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedočerpané národní prostředky lze volně převést do roku 2015, budou v roce 2015 využity na kofinancování prostředků EU a financování oprav silnic II.
a III. tříd.
V případě evropských zdrojů byla v roce 2014 splněna pravidla pro povinné objemy čerpání, což znamená, že ČR ani sektor dopravy nepřichází o žádné finanční prostředky. Nedočerpané finanční prostředky EU budou použity v roce 2015.
V roce 2014 byly velmi úspěšně čerpány prostředky alokované na opravy a údržbu dopravní infrastruktury. V průběhu roku byly navýšeny prostředky na opravy a údržbu železnic ve výši 2,8 mld. Kč na celkových 11,5 mld. Kč a prostředky na opravy dálnic ve výši 300 mil. Kč na 1,5 mld. Kč.