Tisková zpráva: Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

SFDI informuje, že dnem 25. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 129/2016 Sb., kterým se mění zákon č . 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.
Nová právní úprava přináší významné změny do činnosti SFDI, zejména pokud jde o rozšíření jeho účelu. Tím vzniká možnost financovat ze zdrojů SFDI i dopravní infrastrukturu, pro kterou dosud nemohly být finanční prostředky ze SFDI poskytovány. Týká se to zejména financování i jiných drah než celostátních nebo regionálních, oprav údržby nebo správy dopravně významných vodních cest, zřizování cyklistických pruhů na místních komunikacích, výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť, výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací v místech, kde kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty nebo nákladů souvisejících s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky k ochraně civilního letectví. V souvislosti s tím je potřebné ale uvést, že financování ze SFDI není nárokové a SFDI stanoví pravidla a podmínky, za kterých bude pro tyto účely poskytovat finanční prostředky v návaznosti na svůj schválený rozpočet pro příslušný rok s cílem zajistit efektivní a hospodárné užití účelově poskytovaných prostředků.

Úplné znění zákona č. 104/2000 Sb

Zákon nabývá účinnosti dnem 10.5.2016.