Tisková zpráva - Počet předložených žádostí o příspěvek ze SFDI na rok 2022 je opět velmi vysoký

Na základě “Pravidel” vypsaných Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) mohli žadatelé do února předkládat své žádosti o finanční příspěvek. Zájem ze strany měst a obcí byl znovu mimořádný - počty předložených žádostí a celkové sumy požadovaných příspěvků jsou následující:

-          v oblasti pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022 bylo předloženo celkem 382 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1 928 mil. Kč;

-          v oblasti pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2022 bylo předloženo celkem 99 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 1 146 mil. Kč;

-          v oblasti pro financování výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2022 bylo předloženo celkem 18 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 408 mil. Kč.

 

U všech žádostí nyní probíhá jejich kontrola z hlediska splnění náležitostí dle Pravidel, posouzení předložených projektových dokumentací a revize bodového hodnocení uvedeného žadateli. Po vyhodnocení všech žádostí o příspěvek budou žádosti předloženy hodnotitelské komisi a následně předloženy k rozhodnutí Výboru SFDI. Podklady budou předloženy Výboru SFDI k rozhodnutí v co nejkratší době s ohledem na počet podaných Žádostí.