Tisková zpráva SFDI k informacím v tisku o mimořádné kontrole dodržování zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na projektech oprav u Ředitelství silnic a dálnic

Dne 24. dubna 2012 byly v tisku uveřejněny některé skutečnosti, které jsou obsahem kontrolního protokolu SFDI z výše uvedené kontroly. V rámci této kontroly proběhlo námitkové řízení, které bylo vypořádáno dne 19.4.2012. V souladu s ustanovením §18 Zákona č. 552/1991 o Státní kontrole a ve shodě s článkem 2.2.4.2 písm. c) Kontrolního řádu Státního fondu dopravní infrastruktury vydaného rozhodnutím ředitele číslo 9/2007 pod č.j. 3190/2007, může ŘSD podat odvolání proti vyjádření Státního fondu dopravní infrastruktury k námitkám k Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto vyjádření (tj. od 19.4.2012), a to prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Do doby marného uplynutí lhůty pro podání odvolání nebo rozhodnutí Výboru SFDI o odvolání nelze o uvedené kontrole respektive jejích závěrech podávat informace.