Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "D1 Modernizace - úsek 14 EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava"

Plánovaná kontrola projektu byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly dne 17.10.2014. Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval 04/2013 až 09/2014. V době probíhající kontrolní akce byly dokončeny stavební činnosti na pravém jízdním pásu modernizovaného úseku (směr Praha - Brno) a tato část stavby byla zprovozněna. Z celkových smluvních výdajů ve výši 785 516 236,76 Kč vč. DPH bylo příjemcem vyžádáno k úhradě 467 222 723,28 Kč (59,48 %).
Předmětem kontroly bylo ověření účelového a hospodárného užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD. Kontrola byla zaměřena na formální a věcnou správnost fakturovaných výdajů, přičemž věcná správnost byla ověřena na kontrolním vzorku ve výši 188 149 813,02 Kč (23,96 %).
Současně kontrola posuzovala příčiny vzniku dodatečných prací (ZBV), jejich evidenci a splnění kumulativních požadavků ustanovení § 23, odst. 7, písm. a), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zadání těchto prací stejnému zhotoviteli v JŘBU. Dále byla kontrolována dokumentace vedená zhotovitelem a příjemcem v průběhu realizace stavby, ověřeny byly fyzické a kvalitativní parametry stavebních dodávek a prací, splnění podmínek stanovených pro ochranu životního prostředí, činnost koordinátora BOZP a další.
Kontrola konstatovala, že cíle projektu byly v realizované části stavby plněny a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem. Finanční prostředky byly, s výjimkou kontrolních zjištění, užity hospodárně a efektivně. Plánovaný termín uvedení stavby do provozu nebyl dodržen, v době ukončení kontroly nový termín nebyl ještě stanoven.
Kontrolou dodatečných stavebních prací (ZBV) bylo indikována zjištěno, že u některých ZBV nebyly prokázány podmínky pro zadání takových prací v JŘBU stejnému zhotoviteli podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, §23 bod 7a). Předpokládaná hodnota těchto prací, které nesplňují podmínky pro zadání v JŘBU činí 36 051 787,89 Kč. Dále byla zjištěna skutečnost, že některé práce byly provedeny před finálním schválením ZBV.
Kontrola byla ukončena Rozhodnutím o námitkách a jejich vysvětlením dne 27.2.2015. Po uplynutí zákonné lhůty byly dne 26.1.2015 SFDI doručeny námitky příjemce ke kontrolním zjištěním, které byly dále doplněny dopisem doručeným SFDI dne 29.1.2015.
V souladu s ustanovením § 14, odst. 2, zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, byly námitky zamítnuty z důvodu opožděného podání.
Kontrolní zjištění byla předmětem hlášení ŘO OPD, uskutečněného dne 27.2.2015, jako podezření na nesrovnalost.