Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR"

Kontrola se uskutečnila v souladu s Plánem veřejnosprávních kontrol pro rok 2014. Kontrolní činnosti probíhaly od 09/ 2014 do 01/2015, přičemž kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 01/2008 do 06/2014. Předmětem kontroly byly všechny výdaje uplatněné za práce realizované v kontrolovaném období 01/2008 - 06/2014, především změny během výstavby. Byly kontrolovány všechny změny uskutečněné během výstavby, a to z hlediska splnění podmínek ZVZ, jejich účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívaly k dosažení cíle projektu a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem. Kontrolovaný objem činil 3,725 mld. Kč. V kontrolovaném období byly provedeny dodatečné práce v objemu cca 22,2% z výchozí smluvní ceny díla. Kontrolou byly zjištěny nedostatky při zadání dodatečných prací ve výši cca 11% vynaložených finančních prostředků zejména z titulu nedostatků projektové dokumentace a dodatečných požadavků dotčených orgánů a účastníků výstavby, celkem ve výši 415,093 mil. Kč. Jednalo se převážně o to, že část prací, které příjemce označil jako dodatečné, kontrola na základě předložených podkladů nepovažuje za dodatečné práce, které jsou neoddělitelné a nepředvídatelné a které lze zadat dle ZVZ §23, písm. 7a). Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 10.1.2015. Na základě výsledků ukončené kontroly bude podán podnět na Specializovaný finanční úřad na prošetření možného porušení rozpočtové kázně.