Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála"

Kontrola se uskutečnila v souladu s Plánem veřejnosprávních kontrol pro rok 2014. Kontrolní činnosti probíhaly od 05/ 2014 do 01/2015, přičemž kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 01/2004 do 03/2014. Předmětem kontroly byly všechny výdaje uplatněné za práce realizované v kontrolovaném období 01/2004 - 03/2014. Kromě jiného byly kontrolovány všechny změny uskutečněné během výstavby, a to z hlediska splnění podmínek ZVZ, jejich účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívaly k dosažení cíle projektu a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem. Kontrolovaný objem činil 1,092 mld. Kč. V kontrolovaném období byly provedeny dodatečné práce v objemu cca 26% z výchozí smluvní ceny díla. Kontrolou byly zjištěny nedostatky při zadání dodatečných prací ve výši cca 10% vynaložených finančních prostředků zejména z titulu nedostatků projektové dokumentace a dodatečných požadavků dotčených orgánů a účastníků výstavby, celkem ve výši 90,332 mil. Kč. Jednalo se převážně o to, že část prací, které příjemce označil jako dodatečné, kontrola na základě předložených podkladů nepovažuje za dodatečné práce, které jsou neoddělitelné a nepředvídatelné a které lze zadat dle ZVZ §23, písm. 7a). Kontrola byla ukončena doručením rozhodnutí o námitkách dne 19.1.2015. Na základě výsledků ukončené kontroly bude podán podnět na Specializovaný finanční úřad na prošetření možného porušení rozpočtové kázně.