Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnoprávních kontrol pro rok 2014. Kontrolní činnost probíhala od listopadu 2014 do ledna 2015. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 2/2014 do 11/2014. Předmětem kontroly byly všechny výdaje uplatněné za práce realizované v období 2/2014 - 11/2014. Ke kontrole formální správnosti administrace finančních prostředků bylo vzato všech 9 faktur předložených k proplacení v hodnotě celkem 42 254 965,84 Kč. Spolufinancované stavební dodávky a činnosti byly realizovány a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s věcným plněním závazku zhotovitele. Kontrolou bylo ověřeno, že finanční prostředky čerpané z OPD byly hospodárně a efektivně využity pro realizaci projektu. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívají k dosažení cíle projektu, a že jejich věcná podstata je v souladu s projektem. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitkek dne 17. 2. 2015. Nebylo hlášeno podezření na nesrovnalost.