Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2. etapa"

Kontrolní akce projektu OP Doprava, se smluvní cenou 53 970 614 Kč bez DPH, se uskutečnila u SŽDC s. o., Stavební správy východ, v souladu s Plánem veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2014. Kontrola u příjemce probíhala v měsíci srpnu až říjnu 2014 v době, kdy realizační fáze projektu byla ukončena. Kontrolovaným obdobím byla fáze projektu od 03/2013 až 04/2013, ve které byly příjemcem vyžádány k úhradě výdaje za stavební práce a dodavky a za činnost koordinátora BOZP ve výši 54 912 291,16 Kč.
Kontrolována byla administrace finančních toků, závazky zhotovitele a příjemce vyplývající z uzavřených smluvních vztahů, formální a věcná správnost fakturace porovnáním s údaji z rozpočtu stavby. Ověřována dále byla dokumentace o průběhu vedení stavby a dokumentace o předání dokončených částí dále pak také způsob vykazování činností souvisejících s úhradou nákladů v segmentu všeobecných položek (nájmy a pronájmy dopravních prostředků, spojových prostředků, výpočetní techniky a další). Dodatečné stavební práce činily 2 073 334,32 Kč bez DPH, tj cca 3,8% z výchozí ceny díla. V kontrolovaném okruhu změn během výstavby bylo zjištěno, že byla použita neadekvátní jednotková cena za dodatečné bourací práce ve výši nejméně 684 092,89 Kč bez DPH, což bylo předmětem hlášením OPD jako podezření na nesrovnalost dne 7. 1. 2015.
Ve stanovené lhůtě, dne 12. 12. 2014, podal příjemce námitky, které bylo ze strany SFDI zamítnuty jako nedůvodné dne 5. 1. 2015.