Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Rekonstrukce výhybek v žst. Křižanov - brodské zhlaví"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2014.
Kontrola tohoto projektu probíhala od července 2014 do října 2014.
Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 3/2013 do 6/2014.
Projekt byl kontrolován ve fázi, kdy provozní soubory a stavební objekty byly k datu 30. 10. 2013 stavebně dokončeny. Předmětem kontroly byly všechny výdaje uplatněné za práce realizované v období 5/2013 - 6/2014. Ke kontrole administrace finančních prostředků bylo vzato všech 17 faktur předložených k proplacení
v hodnotě celkem 64 112 703,29 Kč. Na projektu byly kontrolovány všechny změny během výstavby na PS/SO, a to především z hlediska naplnění podmínek
ZVZ, zvláště splnění podmínky objektivní nepředvídanosti pro zadání dodatečných prací prostřednictvím Jednacího řízení bez uveřejnění. Spolufinancované stavební dodávky a činnosti byly realizovány a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou
v souladu s věcným plněním závazku zhotovitele. Kontrolou bylo ověřeno, že finanční prostředky čerpané z OPD byly realizovány v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívají k dosažení cíle projektu, a že jejich věcná podstata je v souladu s projektem.
Z celkového objemu dodatečných prací bylo kontrolou podmínek pro použití JŘBU konstatováno, že dodatečné práce, jejichž vznik nemohl být objektivně předvídán, byly realizovány v objemu 7 824 148,47 Kč bez DPH. Kontrolní skupina po provedení auditních operacích konstatovala, že nebyly zjištěny žádné předvídané dodatečné práce a služby, které by nebyly zadány v souladu se zákonem 137/2006 Sb.
Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky, kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 20.10.2014.