Tisková zpráva SFDI k vykonané kontrole "Silnice I/44 Vlachov - Rájec"

Kontrola se uskutečnila v souladu s Plánem veřejnosprávních kontrol pro rok 2014. Kontrolní činnosti probíhaly od 05/ 2014 do 09/ 2014, přičemž kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 09/2012 do 11/2013. Předmětem kontroly byly výdaje za stavební činnosti ve výši 708 954 240,13 Kč vč. DPH (tj. cca 84% výchozí smluvní ceny díla) uplatněné za práce realizované v kontrolovaném období 08/2009 - 12/2013. Kromě administrativních úkonů kontroly, byly ověřeny všechny změny uskutečněné během výstavby z hlediska splnění podmínek ZVZ, dále pak z hlediska účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků.
V kontrolovaném období byly provedeny vícepráce v objemu 70 632 972,70 Kč bez DPH. Kontrolou byly zjištěny nedostatky při zadání dodatečných prací ve výši 1 404 830,53 Kč bez DPH, a to z důvodu nedodržení požadavků ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) ZVZ, při zadání v JŘBU, zejména z titulu nedostatků projektové dokumentace. Toto kontrolní zjištění bylo hlášeno jako podezření na nesrovnalost ŘO OPD dne 10. 11. 2014.
Kontrola také neakceptovala zvýšení z OPD nekofinancovatelných výdajů stavby o 17 670 001,64 Kč bez DPH, v souvislosti s přerušením stavebních činností na straně příjemce, z důvodu nedostatečného odůvodnění takto stanovené ceny, což bylo předmětem oznámení o možném porušení rozpočtové kázně SFÚ dne 14. 11. 2014.
Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 31. 10. 2014.