Tisková zpráva: Vyjádření SFDI k článkům týkajícím se zakázek na zajištění distribuce a prodeje dálničních kupónů

SFDI uvádí na pravou míru informace zveřejněné v médiích ve spojitosti s veřejnou zakázkou na zajištění distribuce a prodeje dálničních kupónů.


V rámci článků v různých médiích bylo uvedeno, že SFDI zadal zakázku na distribuci a prodej dálničních kupónů České poště, s.p. bez soutěže, což však není pravdivá informace. SFDI vyhlásil dvakrát otevřené nadlimitní zadávací řízení a vždy byla doručena pouze jediná nabídka sdružení Česká pošta, s.p., MTX spol. s r.o. a ABA a.s., následně dle platné legislativy muselo dojít ke zrušení tohoto zadávacího řízení. Poté byla veřejná zakázka z důvodu nutnosti zajištění distribuce a prodeje dálničních kupónů vyhlášena v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy bylo osloveno právě toto sdružení uchazečů.


Další nepřesná informace se týkala výše výdajů, které byly v loňském roce vynaloženy na zajištění distribuce a prodeje dálničních kupónů, kdy byla uvedena částka ve výši 381 mil. Kč, zatímco skutečně uhrazená částka je ve výši 238 mil. Kč.


K dotazu položenému ve vztahu k možnostem liberálnějšího nastavení zadávacích podmínek či rozdělení zakázky na distribuci a prodej kupónů na části pokládáme za potřebné uvést následující skutečnosti.


Při zadávání veřejné zakázky na distribuci kupónů pro r. 2014 a 2015 byly požadavky na plnění veřejné zakázky, které byly uvedené v zadávací dokumentaci, nastaveny tak, aby plnění veřejné zakázky odpovídalo co nejlépe spotřebitelům - řidičům, tj. aby byla vytvořena optimálně dostupná distribuční síť kupónů, která by umožňovala v odpovídajícím rozsahu řidičům zakoupení dálničních kupónů a tím splnění zákonem jim stanovené povinnosti úhrady časového poplatku při užití zpoplatněné pozemní komunikace v ČR motorovým silničním vozidlem, jehož hmotnost nepřesahuje 3,5 t. Při nastavení požadavků na plnění této veřejné zakázky, zejména pokud jde o vymezení rozsahu distribuční sítě kupónů, se vycházelo ze zkušeností z prodeje kupónů z předchozích let. Zmírňování požadavků ve vztahu k rozsahu distribuční sítě a rozmístnění prodejních míst by sice na jedné straně znamenalo, že se zadávacího řízení bude účastnit více uchazečů, ale na druhé straně by to znamenalo zvýšení rizika při zajištění potřebného rozsahu distribuční sítě v míře a kvalitě odpovídající oprávněným požadavkům motoristů.


Pokud jde o úvahy, že zakázka mohla být rozdělena a zadávána po částech, aby byl tak vytvořen prostor pro účast více zájemcům o veřejnou zakázku, nemají tyto návrhy racionální opodstatnění. Z hlediska hospodárnosti i efektivity není takový postup odůvodnitelný, a bylo by samoúčelné zadávat zakázku po částech jako samostatné zakázky jen proto, aby se jednotlivých zadávacích řízení mohl zúčastnit větší počet uchazečů. Jednalo by se o stejný paradox, jako kdyby v případě zakázky na realizaci velké stavby bylo navrhováno její zadávání po částech, aby se zadávacího řízení mohlo účastnit co nejvíce uchazečů.


Takový postup by znamenal ze strany zadavatele daleko větší zátěž jak z hlediska administrace zadávacích řízení, tak i následně z hlediska problematiky zajištění jednotného přístupu při realizaci každého samostatně soutěženého dílčího plnění, dále problematiky zúčtování s jednotlivými dodavateli realizované distribuce a prodeje kupónů a v neposlední řadě by takový postup nesl i zvýšenou náročnost na kontrolní činnost ze strany zadavatele – SFDI vůči dodavatelům těchto dílčích plnění, a to bez toho, že by zde byla garance zvýšené efektivity takto zadávané veřejné zakázky. Právě naopak, ve svém důsledku by to znamenalo zvýšení nákladů SFDI při realizování těchto činností a tím i zvýšení nákladů na plnění této zakázky.


Závěrem by bylo potřebné v souvislosti s předmětnou tématikou ještě uvést, že cílem zadávání veřejných zakázek není snaha o to nastavit zadávací podmínky tak, aby se zadávacího řízení zúčastnilo co nejvíce dodavatelů, ale primárním cílem je vytvořit optimální podmínky pro realizaci zadávané veřejné zakázky tak, aby tato mohla být realizována co nejhospodárněji a nejefektivněji, při současném dodržení základních zásad zadávacího řízení stanovených zákonem o veřejných zakázek spočívajících v transparentnosti, rovném zacházení a nediskriminaci.