„Úspěšný projekt – společný cíl“, Společná strategie pro dopravní infrastrukturu

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve svém vystoupení k financování dopravní infrastruktury na 220. Žofínském fóru dne 23. dubna 2018 představil také společnou strategii pro dopravní infrastrukturu. Společná strategie pro dopravní infrastrukturu je výsledkem spolupráce Ministerstva dopravy, SFDI a rezortních investorských organizací ŘSD, SŽDC a ŘVC. Smyslem společné strategie je popis cíle, kterého chtějí organizace spoluodpovědné za dopravní infrastrukturu dosáhnout, a stanovení způsobů, jak zajistit realizaci daného cíle. Pod hlavičkou „úspěšný projekt – společný cíl“ byla definována vize kvalitní a moderní dopravní infrastruktury za rozumnou cenu. Způsob naplnění této vize je popsán strategickým záměrem, který říká, že efektivně, kvalitně a moderně řešené a realizované projekty zajistíme motivací všech účastníků výstavby a správy staveb dopravní infrastruktury k týmové spolupráci. Současně byly strategií stanoveny dílčí kroky v sedmi základních oblastech. Další informace zde.