Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Na návrh Státního fondu dopravní infrastruktury schválilo Ministerstvo dopravy aktualizaci ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012. Cílem této aktualizace je zkvalitnění přípravy staveb dopravní infrastruktury financovaných z veřejných rozpočtů.

Ukazatelové ceny jsou určeny k odhadu stavebních nákladů staveb pozemních komunikací ve stupních přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP). Zahrnují ceny prací pro rozhodující skupiny stavebních objektů. Jedná se o dálnice, silnice, železnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody, nádrže, protihluková opatření a oplocení, včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic, silnic a mostů.

Na rozdíl od minulosti, kdy byly tyto ceny určeny z cen vítězných nabídek staveb ŘSD ČR z let 2004 - 2010, ukazatelové ceny 2012 byly vypočteny na základě expertních cen položek OTSKP-SPK v cenové úrovni roku 2012, vydaných MD ČR pod č.j. 142/2013-910-IPK/1 ze dne 21.3.2013.

[PDF] Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012