Dne 16. 11. 2021 byla uzavřená „Dohoda o delegování některých pravomocí a činností řídícího orgánu Operačního programu Doprava 2021 -2027 na Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava 2021 – 2027“. Státní fond dopravní infrastruktury tak bude pokračovat ve funkci Zprostředkujícího subjektu i v rámci nového programového období a pro projekty schválené ke spolufinancování z fondů EU prostřednictvím OPD 3 bude zajišťovat plynulou a včasnou úhradu plateb a plnění podmínek, za kterých je podpora z OPD 3 pro jednotlivé spolufinancované projekty poskytována.

[PDF] Dohoda