Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací a železničních staveb

Na návrh Státního fondu dopravní infrastuktury schválilo Ministerstvo dopravy ČR

a) aktualizaci oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) [ZIP]

b) oborový třídník stavebních konstrukcí a prací pro železniční stavby (OTSKP-ŽS) [ZIP]

Cílem nově schválených třídníků je zkvalitnění přípravy akcí financovaných z veřejných rozpočtů.
Pro stavby pozemních komunikací a pro železniční stavby je oborový třídník stavebních konstrukcí a prací cenovou soustavou ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Hlavními úkoly třídníků jsou:

a) poskytnout takové informace o druhu a množství požadovaných prací a služeb, které umožní účastníkům zadávacího řízení (uchazečům) účelně a přesně vypracovat svou cenovou nabídku,

b) umožnit ocenění provedených prací v průběhu výstavby s použitím cenových sazeb a pravidel v něm uvedených.

Třídníky budou závazné pro přípravu nových staveb, to je staveb, u kterých bude veřejná zakázka na záměr projektu vyhlašována od 1.2.2014 a pro všechny stavby od 1.1.2015. Období do 31.12.2014 bude využito pro ověření třídníků v praxi. K 1.1.2015 bude zajištěna aktualizace třídníků.