Poprvé v historii vyhlašuje Státní fond dopravní infrastruktury „výzvy“ na financování multimodálních překladišť a vybavení letišť

Díky novele zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury přistupuje SFDI v letošním roce nově k financování oprav multimodálních překladišť a vybavení letišť.

V souladu s touto novelou lze finanční prostředky z rozpočtu SFDI od roku 2017 použít na financování nebo předfinancování výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty. Na tuto oblast je ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2017 alokováno celkem 70 mil. Kč a žádost musí být podána do 30. dubna letošního roku. V rozpočtu je dále počítáno s náklady souvisejícími s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy v celkové výši 20 mil. Kč. Termín pro podání žádostí je v tomto případě je 31. března 2017.

V obou těchto případech musí být žadatelem o příspěvek právnická či fyzická osoba se sídlem či organizační složkou v České republice a je vlastníkem či provozovatelem infrastruktury, do níž mají být finanční prostředky ze SFDI investovány. Příspěvek je poskytován do výše 85% celkových uznatelných nákladů akce.

Veškeré informace jako jsou náležitosti žádosti, neuznatelné náklady, způsob hodnocení žádostí a kritéria, na jejichž základě Hodnotitelská komise jednotlivé žádosti o příspěvek posoudí, již schválil Výbor SFDI na svém únorovém zasedání v platných „Pravidlech“. Ty je možné najít na webových stránkách SFDI v záložce „poskytování příspěvků“