ŘEŠENÍ RŮSTU CEN STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ NA STAVBÁCH DOPRAVNÍ A VODNÍ INFRASTRUKTURY

V souvislosti se skutečností významného nárůstu cen vybraných stavebních materiálů potřebných pro výstavbu inženýrských staveb, ke kterému dochází v nejvyšší míře zejména od začátku roku 2021, a s tím související potřebou nastavení jednotného postupu při řešení této skutečnosti, byla pro resort dopravy vydána Metodika pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní a vodní infrastruktury (dále jen „Metodika“). V souvislosti se snahou minimalizovat dopady probíhajícího a toho času intenzivního nárůstu cen na realizaci jednotlivých staveb a předejít potenciálnímu riziku spočívajícímu v komplikacích a v extrémních případech v potenciálním znemožnění realizace některých staveb je Ministerstvo dopravy ČR, resp. resortní organizace, v odůvodněných případech připraveno zajistit možnost další bezproblémové realizace jednotlivých staveb prostřednictvím nutných změn v rámci smluvních vztahů (podrobnosti viz Metodika).

1. Metodika k řešení růstu cen stavebních materiálů

           - smyslem a účelem této metodiky je zejména rychlé, efektivní, předvídatelné a transparentní stanovení jednotných postupů
a podmínek zohledňujících principy 3E pro možné změny smluvních vztahů, které mohou v individuálně odůvodněných
případech přímo souviset s významným nárůstem cen materiálů potřebných k realizaci díla.

2. Příklady k Metodice k řešení růstu cen stavebních materiálů

                     - jedná se o pokyn k aplikaci Metodiky pro řešení růstu cen stavebních materiálů na stavbách dopravní infrastruktury je určený
právnickým osobám v zakladatelské a zřizovací působnosti Ministerstva dopravy ČR, které jsou financovány úplně nebo jen
částečně z veřejných prostředků a které zabezpečují přípravu a realizaci inženýrských a pozemních staveb financovaných
z veřejných prostředků, jimiž jsou Správa železnic, státní organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Ředitelství vodních cest
(dále „Zadavatelé“). Zadavatelé budou při aplikaci Metodiky uplatňovat níže uvedený postup.

3. Změny cen komodit_tabulka_2023-01-17

               - tabulky se změnami cen konkrétních komodit