SFDI vyhlásil další konzultační dny pro žadatele o příspěvek na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

SFDI v souladu s „Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017“ ve smyslu §2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění.

vyhlašuje

Konzultační dny pro žadatele

na posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy.

Termíny konzultačních dní jsou následující:

4. října 2016                 8. listopadu 2016
11. října 2016             10. listopadu 2016
13. října 2016             15. listopadu 2016
18. října 2016             22. listopadu 2016
25. října 2016             24. listopadu 2016
27. října 2016             29. listopadu 2016
1. listopadu 2016          1. prosince 2016
3. listopadu 2016          6. prosince 2016

Konzultace se uskuteční v kanceláři brněnského pracoviště SFDI, Masarykova 31 Brno. Kancelář č. 151 v prvním poschodí budovy.

Termín konzultace nutno předem dojednat na tel: 542 221 590 (Ing. Zdeněk Hrubý) nebo 542 221 591 (Ing. Pavel Blažek).

Vzhledem k velkému zájmu a zkušenostem z minulých let stanovuje SFDI pro provádění konzultací tyto podmínky:

• Konzultace za obec, resp. město dojedná zástupce obce, resp. města (starosta, místostarosta, vedoucí odboru…).
• Předmětem konzultace bude žádost o příspěvek, která se bude podávat pro rok 2017 v termínu do 6. ledna 2017.
• Konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby bude předložena v měřítku 1:250).
• Při konzultaci je nutná účast zástupce potencionálního žadatele (města/obce) a projektanta, který zpracoval předkládanou dokumentaci.
• Konzultace bude přednostně poskytována obcím či městům a projektantům, kterým na SFDI poskytnuta dosud nebyla.

Případné informace o konzultacích Vám podá Ing. Karel Havlíček (tel. 266 097 346) nebo Ing. Bohuslav Syrový (tel. 266 097 516).

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů.