SFDI vyhlásil konzultační dny pro žadatele o příspěvek na cyklistické stezky

SFDI v souladu s „Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017“ ve smyslu §2, odst. 1, písm. a) a f) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění.

vyhlašuje

Konzultační dny pro žadatele

pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Termíny konzultačních dní jsou následující:


21. září 2016            5. října 2016           2. listopadu 2016           7. prosince 2016
26. září 2016           17. října 2016          9. listopadu 2016          14. prosince 2016
19. října 2016          16. listopadu 2016
26. října 2016          23. listopadu 2016
30. listopadu 2016


Vzhledem k velkému zájmu a zkušenostem z minulých let stanovuje SFDI pro provádění konzultací tyto podmínky:

Konzultace bude přednostně poskytována obcím či městům, kterým na SFDI poskytnuta dosud nebyla.

Konzultaci za obec, resp. město dojedná zástupce obce, resp. města (starosta, místostarosta, vedoucí odboru…).

Konzultace se uskuteční za účasti zástupce obce, resp. města (starosta, místostarosta, vedoucí odboru…), projektanta, který zpracoval předmětnou projektovou dokumentaci a SFDI.

Předmětem konzultace bude žádost o příspěvek, kterou město, resp. obec podá pro rok 2017, tzn. v lednu příštího roku.

Konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby bude předložena v měřítku 1:250).
V případě cyklistické stezky se společným provozem cyklistů a chodců (SDZ C9, C10) bude předložena situace bezbariérového užívání stavby v měřítku 1:250.

Situaci stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby a Průvodní, resp. Technickou zprávu ve formátu PDF. je nutno dopředu poslat na e-mail: petr.burianek@sfdi.cz

Termín konzultace nutno předem dojednat na tel: 266 097 386 (Ing. Petr Buriánek).

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 278, Praha 9.

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů.

Pravidla platná pro rok 2017 jsou vyvěšena na webových stránkách SFDI (www.sfdi.cz)