SFDI vyhlásil konzultační dny pro žadatele o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Termíny jsou již plně obsazené

 

SFDI v souladu s „Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017“ ve smyslu §2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění.


vyhlašuje


Konzultační dny pro žadatele


na posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy.

Termíny konzultačních dní jsou následující:

13. září 2016           20. října 2016           29. listopadu 2016
15. září 2016           25. října 2016             1. prosince 2016
20. září 2016           27. října 2016             6. prosince 2016
22. září 2016             1. listopadu 2016      8. prosince 2016
27. září 2016             3. listopadu 2016     13. prosince 2016
29. září 2016             8. listopadu 2016     15. prosince 2016
4. října 2016            10. listopadu 2016
11. října 2016          15. listopadu 2016
13. října 2016          22. listopadu 2016
18. října 2016          24. listopadu 2016

Vzhledem k velkému zájmu a zkušenostem z minulých let stanovuje SFDI pro provádění konzultací tyto podmínky:

Konzultace za obec, resp. město dojedná zástupce obce, resp. města (starosta, místostarosta, vedoucí odboru…).
Předmětem konzultace bude žádost o příspěvek, která se bude podávat pro rok 2017 v termínu do 6. ledna 2017.
Konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby bude předložena v měřítku 1:250).
Při konzultaci je nutná účast zástupce potencionálního žadatele (města/obce) a projektanta, který zpracoval předkládanou dokumentaci.
Konzultace bude přednostně poskytována obcím či městům a projektantům, kterým na SFDI poskytnuta dosud nebyla.
Termín konzultace nutno předem dojednat na tel: 266 097 516 (Ing. Bohuslav Syrový) nebo 266 097 364 (Ing. Dana Teichmanová).
Případné informace o konzultacích Vám podá vedoucí oddělení příspěvků Ing. Karel Havlíček (tel. 266 097 346) nebo v sekretariátu sekce pro realizaci zdrojů Linda Horová (tel. 266 097 375).

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 278, Praha 9.

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů