SFDI zveřejňuje návrh „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury" se SART - stavby a rekonstrukce, a.s.

Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“), v souladu s §3 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a článku 30 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru zveřejňuje návrh „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Dodatek“). Smlouva byla uzavřena s příjemcem - SART – stavby a rekonstrukce a. s., se sídlem Uničovská 2944/1 B, 787 01 Šumperk, IČO: 25898671 a na jejím základě je z rozpočtu SFDI zajišťováno v období 2019 – 2023 financování železniční dopravní cesty s cílem vytvoření finanční stability SART – stavby a rekonstrukce a. s., jako provozovatele železniční dopravní cesty, k bezpečnému a plynulému provozování železniční dopravní cesty, s níž hospodaří. Dodatkem jsou aktualizovány podmínky financování v roce 2020.
 
V souladu s výše uvedenou právní úpravou mohou osoby dotčené obsahem návrhu Dodatku  uplatnit k návrhu Dodatku odůvodněné připomínky ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Dodatku písemně:
 
elektronicky na adrese: podatelna@sfdi.cz
datovou schránkou na adrese: e5qaihb
v listinné formě na adrese: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
 
Ve lhůtě podané připomínky budou vypořádány a o jejich vypořádání bude SFDI osoby, které připomínky podaly, informovat.
 
[pdfDodatku č. 1 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI