SFDI zveřejňuje návrh „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 11. 10. 2022" - Správa železnic, státní organizace.

Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“), v souladu s §3 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a článku 30 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru zveřejňuje návrh „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 11. 10. 2022“ (dále jen „Dodatek“). Smlouva byla uzavřena s příjemcem – Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1, IČO: 70994234 (dále jen „SŽ“) a na jejím základě je z rozpočtu SFDI zajišťováno v období 2022 – 2026 financování železniční dopravní cesty s cílem vytvoření finanční stability SŽ, jako provozovatele železniční dopravní cesty, k bezpečnému a plynulému provozování železniční dopravní cesty, s níž hospodaří. Dodatkem jsou aktualizovány podmínky financování v roce 2023. V souladu s výše uvedenou právní úpravou mohou osoby dotčené obsahem návrhu Dodatku uplatnit k návrhu Dodatku odůvodněné připomínky ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Dodatku písemně:

elektronicky na adrese: podatelna@sfdi.cz
datovou schránkou na adrese: e5qaihb
v listinné formě na adrese: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Ve lhůtě podané připomínky budou vypořádány a o jejich vypořádání bude SFDI osoby, které připomínky podaly, informovat.

[pdf]  Návrh dodatku