SFDI zveřejňuje návrh „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ s Jindřichohradeckými místními drahami, a.s.

Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“), v souladu s §3 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a článku 30 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru zveřejňuje návrh „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena s příjemcem – Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., se sídlem Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 62509870 (dále jen „JHMD, a.s.“), na základě které je z rozpočtu SFDI zajišťováno v období 2019 – 2023 financování železniční dopravní cesty s cílem vytvoření finanční stability JHMD, a.s., jako provozovatele železniční dopravní cesty, k bezpečnému a plynulému provozování železniční dopravní cesty, s níž hospodaří. V souladu s výše uvedenou právní úpravou mohou osoby dotčené obsahem návrhu Smlouvy uplatnit k návrhu Smlouvy odůvodněné připomínky ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Smlouvy písemně:

elektronicky na adrese: podatelna@sfdi.cz
datovou schránkou na adrese: e5qaihb
v listinné formě na adrese: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Ve lhůtě podané připomínky budou vypořádány a o jejich vypořádání bude SFDI osoby, které připomínky podaly, informovat.

[pdf]  Dodatek č. 3