SFDI zveřejňuje návrh „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ s příjemcem AŽD Praha, s. r. o.

Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“), v souladu s §3 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a článku 30 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru zveřejňuje návrh „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Dodatek“). Smlouva byla uzavřena s příjemcem – AŽD Praha s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČO: 48029483 a na jejím základě je z rozpočtu SFDI zajišťováno v období 2020 – 2024 financování železniční dopravní cesty s cílem vytvoření finanční stability AŽD Praha s. r. o., jako provozovatele železniční dopravní cesty, k bezpečnému a plynulému provozování železniční dopravní cesty, s níž hospodaří. Dodatkem jsou aktualizovány podmínky financování v roce 2023. V souladu s výše uvedenou právní úpravou mohou osoby dotčené obsahem návrhu Dodatku uplatnit k návrhu Dodatku odůvodněné připomínky ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Dodatku písemně:

elektronicky na adrese: podatelna@sfdi.cz
datovou schránkou na adrese: e5qaihb
v listinné formě na adrese: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

[pdf]  Návrh dodatku