SFDI zveřejňuje návrh „Smlouvy o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ s KŽC Doprava, s.r.o. a KŽC Doprava, s.r.o. - odštěpný závod Šenovka

Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 (dále jen „SFDI“), v souladu s §3 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a článku 30 odst. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného železničního prostoru zveřejňuje návrh „Smlouvy o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva bude uzavřena s příjemcem – KŽC Doprava, s.r.o., se sídlem Meinlinova 336, 190 16  Praha 9 – Koloděje, IČO: 27423069 (dále jen „KŽC Doprava, s.r.o.“) a KŽC Doprava, s.r.o. – odštěpný závod Šenovka, se sídlem Meinlinova 336, 190 16  Praha 9 – Koloděje (dále jen „Odštěpný závod Šenovka“) a na jejím základě je z rozpočtu SFDI zajišťováno v období 2024 – 2028 financování železniční dopravní cesty s cílem vytvoření finanční stability KŽC Doprava, s.r.o. a Odštěpný závod Šenovka, jako provozovatele železniční dopravní cesty, k bezpečnému a plynulému provozování železniční dopravní cesty, s níž hospodaří. V souladu s výše uvedenou právní úpravou mohou osoby dotčené obsahem návrhu Smlouvy uplatnit k návrhu Smlouvy odůvodněné připomínky ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu Smlouvy písemně:

elektronicky na adrese: podatelna@sfdi.cz
datovou schránkou na adrese: e5qaihb
v listinné formě na adrese: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Ve lhůtě podané připomínky budou vypořádány a o jejich vypořádání bude SFDI osoby, které připomínky podaly, informovat.

[pdf]  Návrh smlouvy