Tisková zpráva - Digitalizace v dopravní infrastruktuře pokračuje

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) již několik let intenzivně pracuje na digitalizaci v oblasti dopravních staveb. Zavádění metody BIM (Building Information Modelling -informační modelování staveb) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Tento přístup umožní zejména zvýšení kvality přípravy a realizace staveb, včetně časových i finančních úspor a následně v provozní fázi umožní efektivnější péči o dopravní infrastrukturu.

Pro tvorbu jednotlivých metodik a dokumentů SFDI zřídil pracovní skupiny. Pro připomínkování a schválení těchto dokumentů SFDI zřídil SFDI Technický redakční tým
a Radu pro BIM, jako odbornou platformu soukromého a veřejného sektoru. Tímto způsobem byly dosud vydány následující dokumenty:

• Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard - pro DÚR, DSP, PDPS s přílohami (Příloha č. 1 - Datový standard pro silniční stavby – DÚR, DSP, PDPS a Příloha č. 2 - Datový standard pro železniční stavby – DÚR, DSP, PDPS),
• Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Prozatímní verze,
• Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE), prozatímní verze,
• Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu, prozatímní verze.

Pro ověření a následné aktualizování těchto dokumentů investorskými organizacemi (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železnic, státní organizace a Ředitelství vodních cest ČR) byla zadána a vyhodnocena řada pilotních projektů.
Vzhledem k dynamickému rozvoji digitálních technologií a rovněž na základě získaných zkušeností z pilotních projektů proto SFDI přistoupil k aktualizaci dokumentu Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (Building Information Modelling – BIM) pro dopravní infrastrukturu (Plán digitalizace).
Tento Plán digitalizace navrhuje strategické cíle, kterých je třeba pro úspěšné zavedení digitalizace v následujících dvou letech dosáhnout. Jde především o:

• Zpracování předpisu pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury pro RDS, DSPS a Facility management,
• Aktualizace metodiky pro výběr společného datového prostředí (CDE),
• Aktualizace metodiky BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC,
• Aktualizace požadavků na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu,
• Rozšíření počtu pilotních projektů,
• Pokračování v podpoře vzdělávání a školení pracovníků.

Klíčovou částí Plánu digitalizace je harmonogram, který stanovuje jednotlivé milníky vztahující se k výše uvedeným krokům.
Aby bylo možné celý postup koordinovat, byl ředitelem SFDI ustanoven Výbor pro BIM. Výbor tvoří zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železnic, státní organizace, Ředitelství vodních cest ČR a Ministerstva dopravy ČR.
Takto nastavený proces přispěje ke splnění povinnosti zajistit od července 2023 efektivní a transparentní řízení stavebních projektů ve smyslu Usnesení vlády č. 682 ze dne 25. září 2017.