Tisková zpráva k vykonané kontrole "Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec"

Na základě Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015 byla provedena kontrolní skupinou SFDI v období od 9. 3. 2015 do 30. 6. 2015 veřejnosprávní kontrola u kontrolované osoby, tj. St. Město Liberec, na akci: "Bezbariérová trasa č. 1 v Liberci úsek radnice - Krajská nemocnice Liberec" - ISPROFOND č. 5517510052. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky SFDI poskytnutými na tuto akci. Poskytnutá finanční částka z rozpočtu SFDI ve výši 1 418 203,83 Kč odpovídala 69,93 % celkových uznatelných nákladů akce ve výši 2 027 996,75 Kč vč. DPH. Zbývající částka uznatelných nákladů ve výši 609 792,92 Kč vč. DPH byla hrazena z vlastních zdrojů příjemce. Celková cena realizované akce byla ve výši 2 828 640,31 Kč vč. DPH.
Zadávací řízení bylo realizováno vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), kterou kontrolovaná osoba dle § 18, odst. 5 ZVZ mohla zadávat mimo režim ZVZ a tedy při zadání výstavby bezbariérového chodníku postupovat dle vnitřní směrnice zadavatele. Nabídku splňující kritéria podali celkem 3 z celkově 5 vyzvaných uchazečů. Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky na realizaci díla byla nejnižší nabídková cena. Na základě výsledků zadávacího řízení zadavatel určil ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k realizaci předmětné veřejné zakázky společnost STRABAG a.s..
V průběhu kontroly předmětného díla byla učiněna kontrolní skupinou celkem 3 kontrolní zjištění, která nemají vůči příjemci sankční charakter a budou příjemcem v požadovaném termínu akceptována a odstraněna, viz níže:
1. Kontrolované osobě bylo doporučeno, aby při zadávaní veřejných zakázek s požadavky na technické kvalifikační předpoklady analogickým postupem stanoveným v § 56, odst. 5, písm. c) ZVZ .
2. Opravit vodorovné dopravní značení v ulici Husova v rámci reklamace díla vůči zhotoviteli.
3. Doplnit kryty anglických dvorků v ulici Husova.
Dílo bylo dokončeno v souladu s projektovou dokumentací v plánovaném termínu bez zjevných vad a nedodělků. Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly ze strany příjemce využity na stanovený účel hospodárně a efektivně v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek.