Tisková zpráva k vykonané kontrole "Chodník v Obříství - Semilkovice"

Na základě Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015 byla provedena kontrolní skupinou SFDI v období od 2. 4. 2015 do 20. 6. 2015 veřejnosprávní kontrola u kontrolované osoby, tj. Obec Obříství, na akci: "Chodník v Obříství - Semilkovice" - ISPROFOND č. 5217510110. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky SFDI poskytnutými na tuto akci. Poskytnutá finanční částka z rozpočtu SFDI ve výši 481 000,00 Kč odpovídala 69,99 % celkových uznatelných nákladů akce ve výši 687 286,18 Kč vč. DPH. Zbývající částka uznatelných nákladů ve výši 206 286,18 Kč vč. DPH byla hrazena z vlastních zdrojů příjemce. Příjemce zároveň uhradil veškeré neuznatelné náklady ve výši 24 245,82 Kč vč. DPH.
Zadávací řízení bylo realizováno vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce ve smyslu § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), kterou kontrolovaná osoba dle § 18, odst. 5 ZVZ mohla zadávat mimo režim ZVZ a tedy při zadání výstavby bezbariérového chodníku postupovat dle vnitřní směrnice zadavatele. Nabídku splňující podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách podali celkem 3 z celkově 3 vyzvaných uchazečů. Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky na realizaci díla byla nejnižší nabídková cena. Na základě výsledků zadávacího řízení zadavatel určil ve svém rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k realizaci předmětné veřejné zakázky společnost RYBÁŘ stavební s. r. o..
V průběhu kontroly předmětné akce byla učiněna kontrolní skupinou celkem 3 kontrolní zjištění, která byla uvedena do protokolu o kontrole. Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole byly kontrolovanou osobou podány ve stanovené lhůtě námitky, které byly doručeny Státnímu fondu dopravní infrastruktury dne 13. 5. 2015. Na základě prověření doplňujících skutečností k jednotlivým kontrolním zjištěním byly námitky uznány jako důvodné a bylo jim vyhověno.
Předmětné dílo bylo dokončeno v souladu s projektovou dokumentací v plánovaném termínu bez zjevných vad a nedodělků. Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly ze strany příjemce využity na stanovený účel hospodárně a efektivně v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.