Tisková zpráva k vykonané kontrole "Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína - 5. etapa"

Na základě "Plánu veřejnosprávních kontrol SFDI na rok 2015" provedla kontrolní skupina SFDI veřejnosprávní kontrolu akce "Chodníkové těleso Žilina u Nového Jičína - 5. etapa", ISPROFOND 5817510079. Kontrolovanou osobou bylo Město Nový Jičín. Kontrola byla zahájena 29. 5. 2015 a ukončena 26. 8. 2015 marným uplynutím lhůty pro podání námitek. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky SFDI poskytnutými na tuto akci. Dotace z rozpočtu SFDI ve výši 2 996 999,63 Kč odpovídala 69,99 % celkových uznatelných nákladů akce ve výši 4 282 276,35 Kč. Příjemce uhradil z vlastních zdrojů zbývající část uznatelných nákladů ve výši 1 285 276,72 Kč a veškeré neuznatelné náklady ve výši 2 708 683,28 Kč. Stavební práce byly, v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách, zadány společnosti Cobbler s.r.o.. Během kontroly byl kontrolní skupinou zjištěn jeden formální nedostatek bez vlivu na výši poskytnuté dotace. Dále byla indikována dvě podezření na porušení rozpočtové kázně v celkové výši 121 158,00 Kč. Při realizaci akce byly provedeny změny projektu, které neodpovídají ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., Příjemci bylo proto uloženo opatření k nápravě vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků stavebního díla. Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly ze strany příjemce využity na stanovený účel, kromě výše uvedených kontrolních zjištění, která budou předmětem dalšího šetření místně příslušným finančním úřadem.