Tisková zpráva k vykonané kontrole "D1 Modernizace, úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře"

Kontrola byla zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly dne 17. 3. 2015 kontrolované osobě, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Kontrolní období bylo stanoveno na časový interval od 05/2013 až 11/2014. Cílem veřejnosprávní kontroly bylo zjišťování aktuálního stavu realizace projektu, ověření účelného a efektivního hospodaření s poskytnutými finančními prostředky s důrazem na způsobilé výdaje v kontrolovaném období a dále na kontrolu plnění požadavků na zajištění publicity.
Kontrolou bylo ověřeno, že vynaložené prostředky byly použity v souladu s Projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a s podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě. Byla provedena kontrola formální a věcné správnosti administrace finančních prostředků v celkové hodnotě 572 618 011,09 Kč včetně DPH, tj. 90,47 % výdajů projektu dle souhrnu smluvních dohod v kontrolované období 05/2013 až 11/2014.
Kontrola ověřovala, zda kontrolovaná osoba při zadávání dodatečných stavebních prací postupovala dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola zjistila, že u jednacího řízení bez uveřejnění č. 2 - pro změny během výstavby 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 v Oznámení o zadání zakázky a Písemné zprávě zadavatele byla chyba v psaní v ceně sjednané v dodatku k souhrnu smluvních dohod. Rozdíl mezi cenou uvedenou v Oznámení o zadání zakázky a Písemné zprávě a výpočtem provedeným dle jednotlivých evidenčních listů činil 703,70 Kč bez DPH. Dále bylo zjištěno, že dodatečné stavební práce v celkové výši za 24 750 016,58 bez DPH zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění nebyly zadány v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, i když se jednalo o stavební práce, které s původní zakázkou bezprostředně souvisely, nebyly technicky nebo ekonomicky oddělitelné od stavby, ale nevznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
Kontrolní skupina uložila kontrolované osobě, aby uveřejnila opravené Oznámení o zadání zakázky a Písemné zprávy zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele. Zjištění ohledně způsobu zadání dodatečných stavebních prací, u kterých bylo shledáno pochybení, bylo předmětem hlášení na Řídící orgán Operačního programu Doprava jako podezření na nesrovnalost.
Kontrola byla ukončena vyřízením námitek kontrolované osoby ke kontrolním zjištěním dne 31. 7. 2015. V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, byly námitky zamítnuty jako nedůvodné.