Tisková zpráva k vykonané kontrole "Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2016.
Kontrola probíhala od února 2016 do května 2016.
Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 05/2015 do 01/2016.
Předmět kontroly byl zaměřen mimo jiné na kontrolu účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě, způsobu zajištění dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD (metodika MMR ČR).
Auditními operacemi bylo indikováno Zjištění, a to nedostatečné vedení stavebních deníků - rozsah fakturovaných prací neodpovídal zápisům ve vybraných stavebních denících příslušných stavebních objektů, nicméně fakturované práce prokazatelně provedeny byly. Nebyla důsledně dodržena ustanovení § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ohledně obsahových náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku dle Přílohy č. 9. Nebylo důsledně splněno ustanovení dle Souhrnu smluvních dohod, odstavec 12, Měření a oceňování. Toto zjištění nemá finanční dopad na realizaci projektu. Povaha zjištění nezaložila skutečnost možného porušení rozpočtové kázně. ZS OPD nehlásil ŘO OPD podezření na nesrovnalost.
Kontrola byla ukončena 9.5.2016 marným uplynutím lhůty pro podání námitek.