Tisková zpráva k vykonané kontrole "Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, 0307A Tábor - Soběslav"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2014. Kontrola probíhala od prosince 2014 do června 2015. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 5/2012 do 11/2014.
Projekt byl kontrolován ve fázi, kdy jsou stavební objekty již dokončeny. Předmětem této již druhé veřejnosprávní kontroly byly výdaje uplatněné za práce realizované v období 5/2012 až 11/2014. Ke kontrole administrace finančních prostředků bylo vzato všech 35 faktur (včetně dvou zálohových) předložených k proplacení. Na projektu byly kontrolovány všechny schválené změny během výstavby na SO, které spadají do kontrolovaného období, a to především z hlediska splnění podmínek pro zadání v JŘBU. Na vybraném vzorku proběhla i kontrola dodržování kontrolních a zkušebních plánů. Spolufinancované stavební dodávky a činnosti byly realizovány a jejich objemy vykázané Příjemcem jsou v souladu s věcným plněním závazku zhotovitele. Kontrolou bylo ověřeno, že finanční prostředky čerpané z OPD byly vyjma čtyř uvedených zjištění účelově a efektivně využity pro realizaci projektu. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívají k dosažení cíle projektu, a že jejich věcná podstata je v souladu s projektem.

Zjištění č. 1 - Termíny pro uvedení stavby do provozu a dokončení stavby dle SSD nebyly dodrženy. Narovnání smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci termínů formou dodatku k SSD dosud nebylo provedeno. Kontrolní skupina považuje tento stav za vážné pochybení ze strany příjemce podpory (ŘSD ČR).

Zjištění č. 2 - Požadavek zadat dodatečné stavební práce "témuž dodavateli" nebyl dodržen, neboť evidenční listy změny stavby č. 134, 135 jsou podepsány panem Pavlem Aksamitem, který k tomuto úkonu nebyl zmocněn a je připojeno razítko společnosti Inženierské stavby a.s., avšak není z toho zřejmé, zda tento úkon je činěn za toto sdružení. Z uvedeného je zřejmé, že nebylo dostatečně prokázáno splnění podmínky zadání dodatečných stavebních prací "témuž dodavateli," tak jak je uvedeno v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Zjištění č. 3 - Dodatečné práce zadané formou JŘBU ve výši 51 230 220,94 Kč bez DPH nebyly zadány v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, protože se podle zjištění kontrolní skupiny nejedná o dodatečné práce, jejichž vznik by byl zapříčiněn objektivně nepředvídanými skutečnostmi.

Zjištění č. 4 - Kontrolou věcné správnosti vzorku fakturovaných stavebních prací a dodávek bylo zjištěno, že termínová neujasněnost lhůt pro výstavbu je příčinou pochybností o správnosti fakturované valorizace. Uvedené podezření na nesrovnalost nelze finančně vyčíslit z důvodu, že narovnání smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci termínů formou dodatku k SSD dosud nebylo provedeno. Není zřejmé, jaký má být použit valorizační koeficient, a proto není možno jednoznačně stanovit výši neoprávněně vynaložených prostředků na valorizaci.
Ze strany kontrolní skupiny došlo u všech čtyř uvedených zjištění k nahlášení podezření na nesrovnalost. V průběhu kontroly nebylo identifikováno další riziko nad rámec těch, která jsou uvedena v aktuální kartě rizik.
Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky.