Tisková zpráva k vykonané kontrole "Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou"

Kontrola byla realizována na základě Plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2015.
Kontrola probíhala od listopadu 2015 do února 2016. Kontrolovaným obdobím byl časový úsek od 8/2012 do 10/2015.
Předmět kontroly byl zaměřen mimo jiné na kontrolu účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě, způsobu zajištění dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD (metodika MMR ČR), změn projektu realizovaných v průběhu kontrolovaného období, formální správnosti všech dodavatelských faktur.
Kontrolními úkony nebylo zjištěno porušení "Pravidel způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 - 2013". Z objemu uskutečněných dodatečných prací bylo expertním posouzením zjištěno a kontrolou ověřeno, že dodatečné práce ve výši 28 338 435,60 Kč bez DPH splňovaly podmínky pro použití JŘBU dle ZVZ. Povaha zjištění nezaložila skutečnost možného porušení rozpočtové kázně. ZS OPD nehlásil ŘO OPD podezření na nesrovnalost.
Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky.