Tisková zpráva k vykonané kontrole "Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 1. etapa"

Mimořádná kontrola projektu byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly dne 4.9.2015. Kontrolní období bylo stanoveno na 01/2007 až 12/2009. V době kontroly byl projekt ukončen a trať byla v provozu. Projekt byl zařazen do souboru staveb určených k retroaktivní podpoře spolufinancováním v rámci OPD. K datu kontroly byly proplaceny výdaje projektu ve výši 1 081 406 700 Kč vč. DPH tj. 100 % ceny uvedené v Smlouvy o dílo (dále SoD). Ve SoD byly v této částce zahrnuty výdaje za práce a dodávky ve prospěch ČD a.s. ve výši 12 546 829 Kč vč. DPH, které nebyly předmětem podpory z OPD. Celková cena díla byla postupně upravena třemi dodatky ke SoD na hodnotu 943 123 799 Kč bez DPH. Konečná cena určená ke spolufinancování v rámci OPD byla 895 110 812,33 bez DPH. Předmětem kontroly bylo ověření účelového a hospodárného užití finančních prostředků určených k financování v rámci OPD. Kontrola byla zaměřena na formální a věcnou správnost fakturovaných výdajů, z toho věcná správnost byla ověřena na kontrolním vzorku 332 180 395,27 Kč vč. DPH, tj. cca 30 % ceny dle SoD. Současně kontrola posuzovala evidenci a administraci dodatečných prací (ZBV) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celkem byly předloženy k projednání 3 změnové listy, které obsahovaly 90 ZBV, které byly zadány přes JŘBU. Dále byla kontrolována dokumentace vedená zhotovitelem a příjemcem v průběhu realizace stavby, ověřeny byly fyzické a kvalitativní parametry stavebních dodávek a prací, hospodaření s výzisky, splnění podmínek stanovených pro ochranu životního prostředí a činnost koordinátora BOZP. Kontrola konstatovala, že cíle projektu byly splněny a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem. Finanční prostředky byly užity hospodárně a efektivně. Původně plánovaný termín uvedení stavby do provozu nebyl dodržen, příčinou byly problémy s výstavbou napájecí trasy vvn 110 kV firmou EON do prostoru České Velenice, která však není součástí projektu. Na všechny způsobilé výdaje projektu bude uplatněna korekce 25 % z důvodu pochybení u hlavního zadávacího řízení veřejné zakázky (kontrola ŘO OPD, protokol č. 39/2015/ZVZ/OP1.1). Kontrolní skupina vycházela ze skutečnosti, že maximální korekce při nesplnění podmínek pro zadání přes JŘBU by odpovídala korekci 25 % na výdaje případných zpochybněných změn (v případě kdy celkový objem dodatečných prací nepřekročí limitní hodnotu pro nadlimitní zakázku), tedy korekci, která bude uplatněna na základě zjištění ŘO z kontroly hlavního ZŘ. Z tohoto důvodu již kontrolní skupina neověřovala splnění podmínek pro zadání dodatečných prací přes JŘBU, zejména splnění podmínky objektivní nepředvídanosti. Při uplatnění korekce 25 % na způsobilé výdaje projektu splňuje projekt podmínky pro retroaktivní podporu v rámci OPD. Proti závěrům z kontroly nebyly podány námitky, kontrola byla ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek dne 24. 3. 2015.