Tisková zpráva k vykonané kontrole "I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského B"

Kontrola se uskutečnila jako mimořádná na základě podnětu Policie ČR. Kontrolní činnosti probíhaly od 02/ 2015 do 0/2015, přičemž kontrolovaným obdobím byl časový úsek realizační fáze projektu od 01/2008 do 06/2014. Předmětem kontroly byly všechny výdaje uplatněné za práce realizované v kontrolovaném období 04/2006 - 12/2014, především změny během výstavby. Byly kontrolovány všechny změny uskutečněné během výstavby, a to z hlediska splnění podmínek ZVZ, jejich účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků. Současně bylo ověřeno, že všechny kontrolované práce přispívaly k dosažení cíle projektu a jejich věcná podstata byla v souladu s projektem. Kontrolovaný objem činil 10 749 092 861,27 Kč. V kontrolovaném období byly provedeny vícepráce v objemu 55,65 % z výchozí smluvní ceny díla. Kontrolou byly zjištěny nedostatky při evidenci změn stavby během výstavby, evidenci nákladů na financování objektů Statutárního města Brna, zadání dodatečných prací a ve vedení průkazné evidence věcného plnění fakturovaných položek. Kontrola označila za neoprávněně uhrazené prostředky ve výši 2 947 871 218,48 Kč.
Kontrolní zjištění byla zaslána jako podnět na prošetření možného porušení rozpočtové kázně na SFU a možného porušení ZVZ na ÚOHS. Kontrola byla ukončena vypořádáním námitek dne 30.10.2015.